icon_imc
Institute of Mineralogy and Crystallography
"AKAD. IVAN Kostov"

Bulgarian Academy of ScienceS

Logo-BAS

DEPARTMENTS AND LABORATORIES

DEPARTMENTS
Microscope_icon_(black_OCL).svg
MINERALOGY AND
 MINERAL
 RESOURCES

Head: Prof. Mihail Tarassov, PhD
4866485
EXPERIMENTAL
MINERALOGY AND
CRYSTALLOGRAPHY
Head: Prof. Vladislav Kostov, PhD
image_7189626811516096848041
STRUCTURAL
CRYSTALLOGRAPHY AND
MATERIAL SCIENCE
Head: Prof. Boris Shivachev, PhD 
More information about Department "Mineralogy and Mineral Resources"
  • Работи се в две основни научни области: "Природни минерални системи" и "Техногенни минерални системи".
  • Екипът развива изследователска дейност на базата на системния подход при изучаването на минерални обекти, образувани в природни градиентни системи, c оглед разработването на генетични модели и приложението им в практиката. Изследват се фазовият състав, качествените характеристики и разпределението на компонентите в техногенни системи, формирани при усвояването на минералните суровини, както и тяхното въздействие върху околната среда. Създават се и се поддържат минераложки бази от данни.
  • Главни обекти на изследване са: магмени и метаморфни минерални асоциации; флуоритови и други нерудни минерализации; полиметални находища тип ЅEDEX в карбонатни скали; металоносни седименти от океанските рифтови зони; минерали от групата на платината; шлихови минерали; въглища; отпадни продукти.
More information about Department "Experimental Mineralogy and Crystallography"
  • Звеното работи в две основни научни области: "Синтез и кристализация на минерали и материали" и "Моделиране на природни процеси и системи".
  • Екипът извършва синтез и кристализация на минерали и материали в моделни системи и изследва продуктите и процесите на формирането им. Моделира експериментално природни процеси в градиентни полета.
  • Главни обекти на изследване са: микропорести материали; природни зеолити; волфрамови минерали; бентонити; фосфорити; сорбенти на глинеста и зеолитова основа; Ti силикати; катализатори; израстване на монокристали за лазерната техника.
More information about Department "Structural Crystallography and Material science"
  • Направлението работи в две основни научни области: "Кристалохимия" и "Физика на минералите".
  • Научната дейност на направлението е насочена към определяне на кристалната структура, фазово-химичния състав и свойства на монокристални и поликристални материали, минерали, синтетични и модифицирани порести материали. Извършва се структурна и кристалохимична интерпретация на кристални структури на базата на наличните в ИМК апарати и методи в кристалографията. Попълват се кристалографски бази данни за идентификация съществуващи и на нови кристални фази.
  • Екипът осъществява синтез на нови химични съединения със зададена структура и свойства свързани с фундаментални изследвания и приложения за нуждите на екологията, катализа, медицината, нелинейната оптика, минералогията и кристалографията. Прилагат се и се разработват физични методи за изследване и характеризиране на минерали и материали. Изучава се фазовият състав на минерални системи и процесите на тяхното изменение и модифициране. Попълват се спектроскопски бази данни за минералите.
  • Главни обекти на изследване са: оптически материали. 
LaboratorieS

       X-ray Structural Analysis

Spectroscopy

            Electron Microscopy

Thermochemistry

HEADS OF LABORATORIES
"X-ray Structural analysis"
laboratory
rosicapetrova
Prof. Rositsa
Nikolova, PhD
rosica.pn@clmc.bas.bg
(+359)88989898
"Spectroscopy"
laboratory
Rositsa Titorenkova
Assoc. Prof. Rositsa
Titorenkova, PhD
rositsatitorenkova@imc.bas.bg
(+359)88989898
"Electron Microscopy" laboratory
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Prof. Mihail
Tarassov, PhD
mptarassov@gmail.com
(+359)88989898
"Thermochemistry" laboratory
NadiaPetrova
Assoc. Prof. Nadia
Petrova, PhD
nadia5@mail.bg
(+359)88989898
Project Equipped Laboratories
perimed logo

"Personalized Inovative Medicine"
Laboratory
Project № BG05M2OP001-1.002-0006

Find out more
Slide 1
Прахов рентгенов дифрактометър "Empyrean"

Спецификации: Cu (1.5406 Å) и Co (1.7902 Å);
Режим: отражение, трансмия, микродифракция, високотемпературен режим и др.
Приложения: Качествен и количествен анализ; SAXS, Микродифракция, Измервания при различна температура и различна газова среда.

Slide 2
3 Flex Surface Characterization Analyzer

Режим: Хемисорпция, Физисорпция
Приложения: големина на пори, измерване на повърхност, абсорбция на газове и др.

Slide 3
Изотермален титрувален калориметър
Affinity ITC

Спецификации: обем клетка (190 ul), обем спринцовка (250 ul), температурен обхват (2-80 deg C), обхват на измерваната топлина (0.04 - 5000 uJ)

Slide 3
Диференциален сканиращ калориметър (Discovery DSC 250)

Спецификации: количество проба (от 1 до 10 mg), работна атмосфера (въдух, аргон, азот и др), температурен обхват (-120 до 450 deg C).

Slide 3
Планетарна топкова мелница
"Pulverisette 7 Premium line"

Спецификации: две станции (гнезда) за смилане (ахатови обеми 20, 40 и 80 ml)
Приложения: смилане без загуби до краен размер от 100 nm на твърди, средно твърди и крехки материали. В зависимост от желаният краен размер смилането може да се извърши на сухо, в суспензия или в инертен газ.

Slide 3
UV-VIS спектрофотометър
"Cary 4000"

Спецификации: Диапазон 175 - 900 nm, oбем на твърда проба ~1 cm3, на течна 0.2 до 3.5 ml.
Приложения: Системата е оптимална за анализ на твърди проби или течни биологични проби с минимална подготовка на пробите.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
mechatronics logo

"National Centre of Mechatronic and Clean Technologies"
Laboratory
Project № BG05M2OP001-1.001-0008 

Find out more
Slide 3
Монокристален дифрактометър
"D8 Venture"

Спецификации: Cu (1.54 Å) и Mo (0.71 Å);
Приложения: Структурна характеристика на органични и неорганични кристални образци.

Slide 3
Монокристален дифрактометър
"D8 Venture"

Спецификации: Cu (1.54 Å) и Mo (0.71 Å);
Приложения: Структурна характеристика на органични и неорганични кристални образци.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Scientific program
Home
Education
Scroll to Top