icon_imc
Institute of Mineralogy and Crystallography
"AKAD. IVAN Kostov"

Bulgarian Academy of ScienceS

Logo-BAS

конкурси и процедури

ANNOUNCED Competitions 
 • The Institute of Mineralogy and Crystallography “Acad. Ivan Kostov ”at the Bulgarian Academy of Sciences, announces a competition for a full-time doctoral student, in the professional field 4.4. Earth Sciences, doctoral program "Mineralogy and Crystallography". Required application documents:

  http://edu.bas.bg/documents/2022_02_21_obyava.pdf

  The candidates must submit an application for participation in the competition to the director of the Institute of Mineralogy and Crystallography-BAS in the period from March 14, 2022 to May 13, 2022, inclusive. Additional information can be obtained from the Scientific Secretary of the IMC (e-mail: rositsatitorenkova@imc.bas.bg, tel. 0883433469 and in the office of the IMC (Sofia, 107 Acad. G. Bonchev Str., Bl. 107, telephone (+359 2 979705).

  Applicants must have a Master's degree in Natural Sciences. Candidates without diplomas must present a certificate from the higher school for completed education, which must indicate the average success of the study and assessment of the defense of the thesis / or the state exam /.

 • Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на научно направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 109, стр. 92 от 21.12.2021г.
 • Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая № 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 83, стр. 85 от 05.10.2021г.
PROCEDURES FOR THE DEFENSE OF DISSERTATIONS
 • ПроцедураОбразователна и научна степен „Доктор“

  Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята", Докторска програма "Минералогия и Кристалография"

  Дата на провеждане: 10 февруари 2022 г. от 11.00ч. дистанционно на платформата Microsoft Teams линк

  Автор на дисертационния труд: Златка Георгиева Делчева - АвторефератAbstract 

  Тема: "Кристалохимия и термична декомпозиция на медни и цинкови хидрокси-сулфатни минерали"

  Научно жури

  доц. д-р Цвета Станимирова  – СУ – Становище BG/ENG

  проф. д-р Томас Керестеджиян – ГИ - БАН – Рецензия  BG/ENG

  доц. д-р Йовка Косева  – ИОНХ-БАН – Становище BG/ENG

  доц. д-р Надя Петрова – ИМК-БАН – Становище BG/ENG

  проф. д-р Владислав Костов –  ИМК-БАН – Рецензия BG/ENG

процедури за заемане на академична длъжност
 • Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на научно направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 109, стр. 92 от 21.12.2021г. 


  Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент" 

  Професионално направление: 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на направление "Структурна кристалография и материалознание" в ИМК – БАН.

  Дата на провеждане: 28 март 2022 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

  Кандидат: д-р Мария Георгиева Георгиева  

  Членове на научното жури:

   Доц. д-р Калина Алипиева - ИОХЦФ - БАН

   Проф. д-р Страхил Берков - ИБЕИ - БАН

   Доц. д-р Росица Титоренкова - ИМК - БАН

   Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

   Проф. д-р Вилма Петкова - ИМК - БАН

 • The Institute of Mineralogy and Crystallography “Acad. Ivan Kostov ”at the Bulgarian Academy of Sciences - Sofia , announces a competition for the academic position of Assistant Professor, professional field 4.2. Chemical Sciences, for the needs of IMC - BAS (Center for Competence "Personalized Innovative Medicine (PERIMED)" BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). The deadline for submitting documents is 2 months from the date of publication of the announcement in the State Gazette. For inquiries and submission of documents: in the office of the institute at: Sofia 1113, Acad. G. Bonchev Str., Bl. 107, room № 55, tel. 0888110475.  State Gazette No. 83, p. 85 of 05.10.2021.

   

  Procedure : Competition for the academic position of "Assistant Professor" 

  Professional field : 4.2. Chemical Sciences, for the needs of IMC - BAS (Center for Competence "Personalized Innovative Medicine (PERIMED)" BG05M2OP001-1.002-0005-C 01).

  Date of holding : January 5, 2022 from 11.00 am in the conference hall of IMC-BAS

  Candidate : Dr. Rusi Ivanov Rusev  

  Members of the scientific jury :

   Assoc. Prof. Dilyana Paneva - IP - BAS

   Prof. Dr. Vanya Kurteva - IOCCP - BAS

   Assoc. Prof. Dr. Louisa Terziyska - IMC - BAS

   Prof. Dr. Boris Shivachev - IMC - BAS

   Prof. Dr. Mihail Tarassov - IMC - BAS

Приключили конкурси и процедури преди 2022г. (линк)
Образование
Начало
Профил на купувача
Scroll to Top