icon_imc
Institute of Mineralogy and Crystallography
"AKAD. IVAN Kostov"

Bulgarian Academy of ScienceS

Logo-BAS
History and MIssion of IMC-BAS
IMAGE001
20190425_130731

Тhe institute was established on January 1, 1984 under the name Institute of Applied Mineralogy. On March 1, 1995, it was transformed into Central Laboratory of Mineralogy and Crystallography (CLMC), which since 2005 has been named after the famous Bulgarian mineralogist and crystallographer Acad. Ivan Kostov. In 2009, experts from the European Science Foundation and the European Federation of Academies conducted an international audit of the institutes at the Bulgarian Academy of Sciences and gave CLMC an AAA rating for "Quality and Productivity", "Significance: Socio-Economic Impact" and "Perspectives". Based on a decision of the V-th General Assembly of BAS from 01.07.2010 CLMC was renamed  Institute of Mineralogy and Crystallography "Acad. Ivan Kostov ”(IMC).

И

МК е водещо звено в областта на минералогията и кристалографията с мултидисциплинарен научен екип и модерна изследователска инфраструктура. Наличието на специалисти по минералогия, кристалография, минерални суровини, химия и физика дава възможност за осъществяване на конкурентоспособни изследвания в широк спектър на природните науки и за решаване на разнообразни проблеми на природни, техногенни и експериментално моделирани минерални системи, както и за синтез и кристало-химична характеристика на нови перспективни материали. Учените от института членуват в национални и международни професионални съюзи и дружества, подпомагайки дейността им и допринасяйки за тяхното развитие. ИМК е основен инициатор за основаване на Българско кристалографско дружество, което чрез своите инициативи допринася много за повишаване на квалификацията на докторанти и млади учени от България и балканския регион в областта на кристалографията. ИМК работи съвместно с български и чуждестранни научни организации за осъществяване на научни и научно-приложни проекти. ИМК е търсен партньор при решаването на научно-приложни и технологични задачи, свързани с добива и ефективното използване на минерални ресурси, характеризиране на нови материали и различни продукти на фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.

Образователна дейност:

ИМК има програмна акредитация в професионално направление 4.4. Науки за земята Докторска програма : Минералогия и кристалография с оценка 9.79 валидна до 14.04.2020 г. За периода 2013- юли,2017 г общият брой на обучавани в звеното докторанти е 13. Успешно са защитили дисертации седем докторанта, а други двама са в процедура по защита.  Зачислените в този период са петима, като двама от тях продължават обучението си, двама са защитили в срок и един е отчислен с право на защита. ИМК предлага и провежда специализирани курсове към ЦО БАН по Инфрачервена спектроскопия; рентгеноструктурен анализ; термичен анализ; минерали- индикатори на магмени и метаморфни процеси и епитермални нискосулфидни находища на благородни метали. Специалисти от ИМК са канени като лектори и провеждат упражнения в Нов Български университет, СУ – специалност геохимия и МГУ „Св. И. Рилски“ на студенти бакалаври и магистри. ИМК участва в програма Студентски практики на МОН, която е финасирана от ОП НОИР.

Mineral collection of IMC-BAS
Home
Administration
Scroll to Top