icon_imc
Институт по минералогия и кристалография
"Акад. Иван Костов"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Logo-BAS

Новини и обяви

21.07.2022г.
 Стартира Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН.
logos combined

Днес, 21.07.2022 г., с решение на Управителния съвет на БАН стартира Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН. Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции.

10.06.2022г.
Конкурс за попълване състава на научен екип по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 -Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 - Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД))“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ, набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в научния екип:

Obiava perimed

Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИМК – БАН;
• Автобиография (CV европейски формат);
• Диплома за висше образование;
• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;
• Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).Документи се приемат от 10.06.2022 г. до 22.06.2022 г.
всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес:
гр. София - 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 107, ст. 55.
Етапи на конкурса:
1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят
на изискванията;
2. На
27.06.2022 г.провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;
3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на
29.06.2022 г.
4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в научния екип на проекта според предвидения график на
дейностите, за които са ангажирани;
За допълнителна информация:
Анелия Кехайова, e-mail: an_alexx@abv.bg; тел: + 359 29797055.

20.04.2022г.
33rd European Crystallographic Meeting
23-27 August 2022 in Paris, France

On behalf of the European Crystallographic Association (ECA) and of the French Association of Crystallography (AFC), we would like to bring you up to date with the organization of the 33rd European Crystallographic Meeting. The meeting will be held at the recently refurbished Music Conservatory and Congress Centre in Versailles, close to Paris, between 23rd and 27th of August 2022. Both venues overlook the famous Versailles Chateau.

Link
regecm33