icon_imc
Институт по минералогия и кристалография
"Акад. Иван Костов"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Logo-BAS

Новини и обяви

02.03.2023

Конкурс за прием на редовни докторанти (2 бр.) в докторска програма "Минералогия и кристалография за учебната 2022-2023г.

logos combined

Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов”

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА

 КОНКУРС

за прием на редовни докторанти (2 бр.)

в докторска програма „Минералогия и кристалография”

за учебната 2022-2023 г.

 Кандидатите могат да подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография- БАН в срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г.

 Повече информация относно необходими документи  и условия може да получите на сайта на докторантското училище:

Информация за  конспект с теми за изпит, тематики може да получите от научния секретар на ИМК на тел. 0883433469 и мейл:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.   Молба до директора на ИМК- БАН, в която кандидатът посочва чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2.   Автобиография;

3.   Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4.   Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5.   Медицинско свидетелство;

6.   Свидетeлство за съдимост;

7.   Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8.   Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат: 

по  специалността                 от  12  до 16.06.2023 година,

по чужди езици                     от  19 до  23.06.2023  година.

 

Изисквания:

                       Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

 

18.01.2022

Глобална инициатива - "Минералогия 2022"
Международна година на минералогията

Year of Mineralogy

Минералогия 2022 (Mineralogy 2022) е глобална инициатива за изтъкване значението на минералогията в нашето ежедневие, предприета от Международната минераложка асоциация (IMA) (https://www.ima-mineralogy.org/YearofMineralogy.htm). Тя се провежда под патронажа на събитието Международна година на фундаменталните науки за Устойчиво развитие, одобрено с Решение, прието от Общото събрание на ООН на 2 декември 2021 г. (https://undocs.org/en/A/RES/76/14).

Минералогията 2022
ще се състои от координирани дейности на регионално, национално и международно ниво. Тези дейности ще подчертаят важната роля на минералогията като базова наука, която наред с химията и физиката играе ключова роля за решаването на структурата на материята и следователно за развитието на науката и технологиите.

В България
едно от събитията, с които беше отбелязана Годината на Минералогията беше събрание, организирано от представители на институции и организации, чиято дейност е пряко свързана с развитието (наука, образование, популяризиране) на минералогията у нас. То беше проведено на 20 септември (вторник) 2022 г. в Зала „Проф. Марин Дринов“ и фоайето на централната сграда на БАН на ул. „15-и ноември“ 1, София, 1040. Сред мероприятията на събитието се отличиха доклади, постерна сесия и изложбена дейност (колекции от минерални образци и др.), които най-общо да представят развитието и постиженията на минералогията у нас през годините. 

21.07.2022г.
 Стартира Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН.
logos combined

Днес, 21.07.2022 г., с решение на Управителния съвет на БАН стартира Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН. Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции.

10.06.2022г.
Конкурс за попълване състава на научен екип по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 -Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 - Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД))“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ, набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в научния екип:

Obiava perimed

Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИМК – БАН;
• Автобиография (CV европейски формат);
• Диплома за висше образование;
• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;
• Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).Документи се приемат от 10.06.2022 г. до 22.06.2022 г.
всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес:
гр. София - 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 107, ст. 55.
Етапи на конкурса:
1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят
на изискванията;
2. На
27.06.2022 г.провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;
3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на
29.06.2022 г.
4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в научния екип на проекта според предвидения график на
дейностите, за които са ангажирани;
За допълнителна информация:
Анелия Кехайова, e-mail: an_alexx@abv.bg; тел: + 359 29797055.

20.04.2022г.
33rd European Crystallographic Meeting
23-27 August 2022 in Paris, France

On behalf of the European Crystallographic Association (ECA) and of the French Association of Crystallography (AFC), we would like to bring you up to date with the organization of the 33rd European Crystallographic Meeting. The meeting will be held at the recently refurbished Music Conservatory and Congress Centre in Versailles, close to Paris, between 23rd and 27th of August 2022. Both venues overlook the famous Versailles Chateau.

Link
regecm33
19.04.2022г.
22nd Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association
7–11 September 2022 in Plovdiv, Bulgaria

The 22nd Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association will be held on 7–11 September 2022 in Plovdiv, Bulgaria (https://cbga2022.geology.bas.bg) to celebrate the 100th anniversary of the association. CBGA2022 aims to bring together geoscientists from Southeastern Europe with geoscientists from all over the world for a meeting covering all disciplines of Earth Sciences. The congress is a forum where scientists can present and discuss their recent results and create ideas about collaborative cross-border fundamental and applied studies, for training and specialization in the Carpathian-Balkan realm and beyond.

The registration for CBGA2022 is now open. 17 general and 11 special sessions, pre-mid and post-congress field workshops/ excursions and field workshops are included in the program. Full papers/ short communications can be submitted to the official journals of CBGA Geologica Carpathica and Geologica Balcanica until 05.05.2022 and 15.05.2022, respectively. Abstract submission and early-birth registration are closing on 15.06.2022 (all forms and instructions available on the web page). 

Early Bird Registration (Before June 15, 2022)

Regular Participant: 180 € / 352 BGN; Student: 51 € / 100 BGN; Accompanying Person: 100€ / 196 BGN

Standard Registration

Regular Participant: 215 € / 420 BGN; Student: 80 € / 156 BGN; Accompanying Person: 100€ / 196 BGN


Link
15.03.2022г.
Успешно зареждане на диамантена клетка за високо налягане (Diamond Anvil Cell)
mehatronika

За да бъде широко използван като чиста алтернатива на въглеводородните горива в транспорта (автомобили и др.) и други енергоемки приложения водородът трябва да може да се съхранява ефикасно. Това налага разработване на нови материали, способни да съхраняват водород при висока тегловна и обемна плътност. Метал органичните мрежи  (MOF) имат потенциални за промишлено  приложение при  условие че се генерират центрове, носещи отворени метални координационни места. Така ще е възможно да се увеличи афинитета на повърхността към H2, което ще доведе до по-висок капацитет за съхранение при стайна температура. Структурните изследвания  на MOF при високи налягания са  от ключово значение за създаване на подходящ за целта материал. 

braggsplus-WEB
Scroll to Top