icon_imc
Институт по минералогия и кристалография
"Акад. Иван Костов"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Logo-BAS

Термохимия

Предмет на дейност и видове анализи
 • Предмет на дейност

  Изследване на термичните свойства на материали, минерални суровини и продукти от преработването им.

  Термогравиметрия и
   Диференциален термичен анализ - TG (DTG) - DTA

  Методът на термичния анализ включва симултантно регистриране на измененията в масата на образеца (TG) и диференциалната температура (DTA), съпроводено с изменения в скоростта на термичните реакции (DTG) за съответните температурни интервали (Т) с времето.

  Определяне:
  1. Чистота на веществата и наличието на примеси в тях;
  2. Термично поведение на изследвания образец или серия от образци в програмиран режим на работа, включващо получаване на данни за:
  - температурните интервали на превръщане на различните фази от изследвания образец;
  - отчитане на междинните масови загуби в отделните етапи и общите масови загуби в края на процеса;
  - изчисляване на зависимостта dm/dT = f(t) (DTG) и определяне на инфлексните точки на протеклите реакции;
  3. Температури на фазови преходи;
  4. Термична стабилност на изследвания образец;
  5. Механизъм на термичното поведение на изследвания образец;
  6. Кинетични параметри на процеса на разлагане на изследвания образец;
  7. Фазови диаграми;
  8. Сравнителни характеристики на веществата.
 • Диференциална-сканираща калориметрия - DSC 

  Регистрация на разликите в топлинния поток като функция от времето ΔH = f(t)

  Определяне:
  1. Количество топлина, отделена (погълната) при протичане на даден процес;
  2. Топлина на реакцията;
  3. Топлина на фазовите превръщания.
 • Вълново-дисперсионна рентгенова флуоресцентна спектроскопия - WDXRF

  Рентгеново флуоресцентния анализ (XRF) е неразрушителна аналитична техника, използвана за определяне на елементния състав на материалите. Химичният състав на пробата се определя чрез измерване на флуоресцентните (или вторични) рентгенови лъчи, излъчвани от пробата, когато тя се възбужда от първичния източник на рентгенови лъчи. Всеки от елементите, представени в пробата, произвежда набор от характерни флуоресцентни рентгенови лъчи. който е уникален за всеки конкретен елемент, което прави XRF спектроскопията отлична технология за качествен и количествен анализ на различни материали.

  Определяне: Елементен анализ на твърди вещества, прахове, сплави и тънки филми от флуор до уран (F → U)
 •  Обучение

  Специализиран курс за обучение на докторанти „Термичен анализ – същност, методи и приложение“ с лектори
  проф. д-р Вилма Петкова, доц д-р Надя Петрова и хорариум: 20 часа лекции и 10 часа практически занятия към Центъра за обучение на БАНЦентъра 
АПАРАТУРА
Slide 1
Система за симултантен термичен анализ
"STA 780 - Stanton Redcroft"

Спецификации: температурен обхват 20 - 1500 deg C, скорост на нагряване 0.1 - 50 deg/min, тегло на пробата до 20 mg, газова продухваща среда - газ/въздух или статичен въздух
Режим: TGA-DTA

Slide 2
Система за симултантен термичен анализ
"Setsys Evolution 2400"

Спецификация: температурен обхват 20 -1500 deg С; възможни скорости на нагряване и охлаждане от 0.1 до 50 deg/min; тегло на пробата до 20 mg; продухващ инертен газ/въздух или статичен въздух;
Режим: TGA-DTA + MS (OmniStar)

Slide 3
Диференциален сканиращ калориметър (Discovery DSC 250)

Спецификации: количество проба (от 1 до 10 mg), работна атмосфера (въдух, аргон, азот и др), температурен обхват (-120 до 450 deg C).

Slide 3
Вълново-дисперсионен рентгенофлуоресцентен спектрометър
Rigaku Supermini 200

Спецификации: рентгенова тръба - 50 kV, 200 W Pd-анод; атмосфера - вакуум, първичен лъчев филтър - Zr е стандартен; Ал по избор; детектори - F-PC и сцинтилационни;
Режим: Елементен анализ на твърди вещества, течности, прахове, сплави и тънки филми от флуор до уран (F → U)

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
ЕКИП
Галерия
Лаборатории
Начало
Рентгенова лаб.
Scroll to Top