icon_imc
Институт по минералогия и кристалография
"Акад. Иван Костов"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Logo-BAS

конкурси и процедури

Обявени конкурси
Текущи обяви

Статус: Текущ

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАНобявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 95, 14.11.2023 г.

Статус: Текущ

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАНобявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Структурен анализ и физикохимична характеристика на малки органични молекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 95, 14.11.2023 г.

Статус: Текущ

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАНобявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки (Кристализацията и структурен анализ на ДНК и белтъци) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 95, 14.11.2023 г.

Приключили обяви

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за прием на редовен докторант в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография" за учебната 2023-2024г. 
Кандидатите могат да подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 14. 08. 2023 г. до 13. 10. 2023г., включително.
Повече информация относно необходими документи, конспект, тема, стипендия и други условия може да получите от научния секретар на ИМК на тел. 0883433469 и мейл: 
 

Необходими документи за кандидатстване. 

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за прием на редовни докторанти (2 бр.) в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография" за учебната 2022-2023г. 
Кандидатите могат да подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 14. 03. 2023 г. до 12. 05. 2023г., включително.
Повече информация относно необходими документи, конспект, тема, стипендия и други условия може да получите от научния секретар на ИМК на тел. 0883433469 и мейл: 
 

Необходими документи за кандидатстване. 


Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография" за учебната 2022-2023г в съответствие св съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г. Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 60 от 29.07.2022г. 
Необходими документи за кандидатстване.
 

Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 15. 08. 2022 г. до 14. 10. 2022г., включително. Повече информация относно необходими документи, конспект, тема, стипендия и други условия може да получите от научния секретар на ИМК на тел. 0883433469 и мейл:  

Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити. 

Изпитите ще се проведат:  

по  специалността от  05  до 09.12.2022 година, 

по чужди езици    от  12 до  16.12.2022  година.

ИзискванияУспешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, в научно направление 4.4. Науки за земята (Приложна минералогия, иновативни строителни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“ (брой 56 от дата 19.7.2022 г.). За справки и подаване на документи - в канцеларията на иститута на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване:
http://edu.bas.bg/documents/2022_02_21_obyava.pdf

 

Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 14. 03. 2022 г. до 13. 05. 2022г., включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: rositsatitorenkova@imc.bas.bg, тел. 0883433469 и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2 979705).


Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

процедури за защита на дисертации
Текущи процедури за защита на дисертации
Приключили процедури за защита на дисертации

Статус: Приключил
Процедура
Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята", Докторска програма "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 10 февруари 2022 г. от 11.00ч. дистанционно на платформата Microsoft Teams линк

Автор на дисертационния труд: Златка Георгиева Делчева - АвторефератAbstract 

Тема: "Кристалохимия и термична декомпозиция на медни и цинкови хидрокси-сулфатни минерали"

Научно жури

доц. д-р Цвета Станимирова  – СУ – Становище BG/ENG

проф. д-р Томас Керестеджиян – ГИ - БАН – Рецензия  BG/ENG

доц. д-р Йовка Косева  – ИОНХ-БАН – Становище BG/ENG

доц. д-р Надя Петрова – ИМК-БАН – Становище BG/ENG

проф. д-р Владислав Костов –  ИМК-БАН – Рецензия BG/ENG

процедури за заемане на академична длъжност
Текущи процедури за заемане на академична длъжност
Приключили процедури за заемане на академична длъжност

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, в научно направление 4.4. Науки за земята (Приложна минералогия, иновативни строителни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“ (брой 56 от дата 19.7.2022 г.). За справки и подаване на документи - в канцеларията на иститута на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.

Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" 

Професионално направление: 4.4. Науки за земята (Приложна минералогия, иновативни строителни материали) за нуждите на направление "Експериментална минералогия и кристалография" в ИМК – БАН.

Дата на провеждане:  29 ноември 2022 г. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: гл.асистент д-р Александър Николаев Николов

резюме на публикациите (BG/ENG), Авторска справка за изпълнение на минималните критерии , Авторска справка за научните приноси

Членове на научното жури:

 Проф. д-р Вилма Стоянова - ИМК - БАН, Рецензия BGENG

Проф. д-р Александър Караманов - ИФК - БАН, Рецензия BGENG

 Доц. д-р Яна Цветанова - ИМК - БАН, Становище BGENG

 Доц. д-р Екатерина Серафимова - ХТМУ - СофияСтановище BGENG

 Проф. д-р Томас Керестеджиян - ГИ - БАНСтановище BGENG

 Чл.кор. проф.  дгн Станислав Василев - ИМК - БАНСтановище BGENG

 Проф. д-р Владислав Костов- ИМК - БАНСтановище BGENG

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на научно направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 109, стр. 92 от 21.12.2021г. 

Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент" 

Професионално направление: 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на направление "Структурна кристалография и материалознание" в ИМК – БАН.

Дата на провеждане: 28 март 2022 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Мария Георгиева Георгиева  

Членове на научното жури:

 Доц. д-р Калина Алипиева - ИОХЦФ - БАН

 Проф. д-р Страхил Берков - ИБЕИ - БАН

 Доц. д-р Росица Титоренкова - ИМК - БАН

 Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

 Проф. д-р Вилма Петкова - ИМК - БАН

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая № 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 83, стр. 85 от 05.10.2021г.

Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент" 

Професионално направление: 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01).

Дата на провеждане: 5 януари 2022 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Руси Иванов Русев  

Членове на научното жури:

 Доц. дхн  Диляна Панева - ИП - БАН

 Проф. д-р Ваня Куртева - ИОХЦФ - БАН

 Доц. д-р Луиза Терзийска - ИМК - БАН

 Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

 Проф. д-р Михаил Тарасов - ИМК - БАН

Приключили конкурси и процедури преди 2022г. (линк)
Нормативна уредба
  • Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Институт по минералогия и кристалография ,,Акад. Иван Костов'' - БАН
  • Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН
Образование
Начало
Профил на купувача
Scroll to Top