icon_imc
Институт по минералогия и кристалография
"Акад. Иван Костов"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Logo-BAS

конкурси и процедури

Обявени конкурси
 • Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване:
  http://edu.bas.bg/documents/2022_02_21_obyava.pdf
   
  Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 14. 03. 2022 г. до 13. 05. 2022г., включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: rositsatitorenkova@imc.bas.bg, тел. 0883433469 и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2 979705).

  Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
 • Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на научно направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 109, стр. 92 от 21.12.2021г.
 • Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая № 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 83, стр. 85 от 05.10.2021г.
процедури за защита на дисертации
 • ПроцедураОбразователна и научна степен „Доктор“

  Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята", Докторска програма "Минералогия и Кристалография"

  Дата на провеждане: 10 февруари 2022 г. от 11.00ч. дистанционно на платформата Microsoft Teams линк

  Автор на дисертационния труд: Златка Георгиева Делчева - АвторефератAbstract 

  Тема: "Кристалохимия и термична декомпозиция на медни и цинкови хидрокси-сулфатни минерали"

  Научно жури

  доц. д-р Цвета Станимирова  – СУ – Становище BG/ENG

  проф. д-р Томас Керестеджиян – ГИ - БАН – Рецензия  BG/ENG

  доц. д-р Йовка Косева  – ИОНХ-БАН – Становище BG/ENG

  доц. д-р Надя Петрова – ИМК-БАН – Становище BG/ENG

  проф. д-р Владислав Костов –  ИМК-БАН – Рецензия BG/ENG

процедури за заемане на академична длъжност
 • Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на научно направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 109, стр. 92 от 21.12.2021г. 


  Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент" 

  Професионално направление: 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на направление "Структурна кристалография и материалознание" в ИМК – БАН.

  Дата на провеждане: 28 март 2022 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

  Кандидат: д-р Мария Георгиева Георгиева  

  Членове на научното жури:

   Доц. д-р Калина Алипиева - ИОХЦФ - БАН

   Проф. д-р Страхил Берков - ИБЕИ - БАН

   Доц. д-р Росица Титоренкова - ИМК - БАН

   Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

   Проф. д-р Вилма Петкова - ИМК - БАН

 • Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая № 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 83, стр. 85 от 05.10.2021г.

   

  Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент" 

  Професионално направление: 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01).

  Дата на провеждане: 5 януари 2022 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

  Кандидат: д-р Руси Иванов Русев  

  Членове на научното жури:

   Доц. дхн  Диляна Панева - ИП - БАН

   Проф. д-р Ваня Куртева - ИОХЦФ - БАН

   Доц. д-р Луиза Терзийска - ИМК - БАН

   Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

   Проф. д-р Михаил Тарасов - ИМК - БАН

Приключили конкурси и процедури преди 2022г. (линк)
Образование
Начало
Профил на купувача
Scroll to Top