icon_imc
Институт по минералогия и кристалография
"Акад. Иван Костов"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Logo-BAS

конкурси и процедури

Обявени конкурси
Текущи обяви

Статус: Текущ

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в "Държавен вестник". За справки и подаване на документи - в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 49, от дата 11.6.2024г.

Статус: Текущ

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност асистент (две позиции) по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 1 месец от датата на публикуване на обявата на страницата на ИМК-БАН. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.
Дата на публикуване: 10 Юни 2024г.

Статус: Текущ

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 1 месец от датата на публикуване на обявата на страницата на ИМК-БАН. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.
Дата на публикуване: 23 Май 2024г.

Приключили обяви

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за прием на редовен докторант в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография". Кандидатите могат да подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 05. 03. 2024 г. до 05. 05. 2024 г., включително. Повече информация относно необходими документи, конспект, тема, стипендия и други условия може да получите от научния секретар на ИМК на тел. 0883433469 и мейл: 
Държавен вестник бр.19 от 05.03.2024 г.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „ Минералогия и Минерални Суровини “ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 1 месец от датата на публикуване на обявата на страницата на ИМК-БАН. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.
Дата на публикуване: 19 Февруари 2024г.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „ Експериментална минералогия и кристалография “ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 1 месец от датата на публикуване на обявата на страницата на ИМК-БАН. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.
Дата на публикуване: 19 Февруари 2024г.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (Структурен анализ на кристални материали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 1 месец от датата на публикуване на обявата на страницата на ИМК-БАН. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. 
Дата на публикуване: 19 Февруари 2024г.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАНобявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 95, 14.11.2023 г.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАНобявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Структурен анализ и физикохимична характеристика на малки органични молекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 95, 14.11.2023 г.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАНобявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки (Кристализацията и структурен анализ на ДНК и белтъци) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 95, 14.11.2023 г.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за прием на редовен докторант в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография" за учебната 2023-2024г. 
Кандидатите могат да подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 14. 08. 2023 г. до 13. 10. 2023г., включително.
Повече информация относно необходими документи, конспект, тема, стипендия и други условия може да получите от научния секретар на ИМК на тел. 0883433469 и мейл: 
 

Необходими документи за кандидатстване. 

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за прием на редовни докторанти (2 бр.) в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография" за учебната 2022-2023г. 
Кандидатите могат да подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 14. 03. 2023 г. до 12. 05. 2023г., включително.
Повече информация относно необходими документи, конспект, тема, стипендия и други условия може да получите от научния секретар на ИМК на тел. 0883433469 и мейл: 
 

Необходими документи за кандидатстване. 


Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография" за учебната 2022-2023г в съответствие св съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г. Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 60 от 29.07.2022г. 
Необходими документи за кандидатстване.
 

Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 15. 08. 2022 г. до 14. 10. 2022г., включително. Повече информация относно необходими документи, конспект, тема, стипендия и други условия може да получите от научния секретар на ИМК на тел. 0883433469 и мейл:  

Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити. 

Изпитите ще се проведат:  

по  специалността от  05  до 09.12.2022 година, 

по чужди езици    от  12 до  16.12.2022  година.

ИзискванияУспешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, в научно направление 4.4. Науки за земята (Приложна минералогия, иновативни строителни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“ (брой 56 от дата 19.7.2022 г.). За справки и подаване на документи - в канцеларията на иститута на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване:
http://edu.bas.bg/documents/2022_02_21_obyava.pdf

 

Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 14. 03. 2022 г. до 13. 05. 2022г., включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: rositsatitorenkova@imc.bas.bg, тел. 0883433469 и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2 979705).


Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

процедури за защита на дисертации
Текущи процедури за защита на дисертации
Приключили процедури за защита на дисертации

Статус: Приключил
Процедура
Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята", Докторска програма "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 10 февруари 2022 г. от 11.00ч. дистанционно на платформата Microsoft Teams линк

Автор на дисертационния труд: Златка Георгиева Делчева - АвторефератAbstract 

Тема: "Кристалохимия и термична декомпозиция на медни и цинкови хидрокси-сулфатни минерали"

Научно жури

доц. д-р Цвета Станимирова  – СУ – Становище BG/ENG

проф. д-р Томас Керестеджиян – ГИ - БАН – Рецензия  BG/ENG

доц. д-р Йовка Косева  – ИОНХ-БАН – Становище BG/ENG

доц. д-р Надя Петрова – ИМК-БАН – Становище BG/ENG

проф. д-р Владислав Костов –  ИМК-БАН – Рецензия BG/ENG

процедури за заемане на академична длъжност
Текущи процедури за заемане на академична длъжност
Приключили процедури за заемане на академична длъжност


Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАНобявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 95, 14.11.2023 г.
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Професор" 

Професионално направление4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН.

Дата на провеждане: 17 април 2024 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: доцент д-р Росица Христова Титоренкова

резюме на публикациите (BG/ENG)Хабилитационна справкаСписък с публикации по показател "B" , Списък с публикации по показател "Г" , Списък с цитати

Членове на научното жури:

Проф. д-р Вилма Стоянова, ИМК - БАН, Рецензия BGENG

Проф. Мирослав Абрашев, дфзн, ФФ - СУ, Рецензия BGENG

Проф. д-р Михаил Тарасов, ИМК - БАН, Рецензия BGENG

Проф. д-р Цвета Станимирова, ГГФ - СУ, Становище BGENG
Доц
. д-р Ирена Михайлова, ХТМУ - София, Становище BGENG

Доц. д-р Надя Петрова, ИМК - БАН, Становище BGENG

Проф. д-р Владислав Костов - ИМК - БАН, Становище BGENG

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАНобявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки (Кристализацията и структурен анализ на ДНК и белтъци) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 95, 14.11.2023 г.
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" 

Професионално направление4.3. Биологически науки (Кристализацията и структурен анализ на ДНК и белтъци) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН.

Дата на провеждане: 15 април 2024 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: гл. асистент д-р Христина Илиева Димитрова

резюме на публикациите (BG/ENG)Хабилитационна справкаСписък с публикации по показател "B" , Списък с публикации по показател "Г" , Списък с цитати

Членове на научното жури:

Проф. д-р Маргарита Апостолова, Институт по молекулярна биология - БАН, Рецензия BGENG

Доц. д-р Мая Чочкова, ЮЗУ - Благоевград, Рецензия BGENG

Проф. д-р Светла Данова, дбн, Институт по микробиология - БАН, Становище BGENG

Проф. д-р Иванка Станкова, ЮЗУ - Благоевград, Становище BGENG

Доц. д-р Йордан Ханджийски, Институт по молекулярна биология - БАН, Становище BGENG

Проф. д-р Росица Николова, ИМК - БАН, Становище BGENG

Проф. д-р Михаил Тарасов, ИМК - БАНСтановище BGENG

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАНобявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Структурен анализ и физикохимична характеристика на малки органични молекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 95, 14.11.2023 г. Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" 

Професионално направление4.2. Химически науки (Структурен анализ и физикохимична характеристика на малки органични молекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН.

Дата на провеждане:  15 април 2024 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: гл. асистент д-р Руси Иванов Русев

резюме на публикациите (BG/ENG)Хабилитационна справкаСписък с публикации по показател "B" , Списък с публикации по показател "Г" , Списък с цитати

Членове на научното жури:

Проф. д-р Вилма Стоянова - ИМК - БАН, Рецензия BGENG

Проф. д-р Огнян Петров- ФХФ - СУ, Рецензия BGENG

Проф. д-р Иванка Станкова - ЮЗУ - Благоевград, Становище BGENG

Доц. д-р Бисера Пиличева, дф - ФФ - МУ - Пловдив, Становище BGENG

Доц. д-р Радослав Чайров - ЮЗУ - БлагоевградСтановище BGENG

Проф. д-р Росица Николова - ИМК - БАН, Становище BGENG

Доц. д-р Надя Петрова - ИМК - БАН, Становище BGENG

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, в научно направление 4.4. Науки за земята (Приложна минералогия, иновативни строителни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“ (брой 56 от дата 19.7.2022 г.). За справки и подаване на документи - в канцеларията на иститута на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.

Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" 

Професионално направление: 4.4. Науки за земята (Приложна минералогия, иновативни строителни материали) за нуждите на направление "Експериментална минералогия и кристалография" в ИМК – БАН.

Дата на провеждане:  29 ноември 2022 г. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: гл.асистент д-р Александър Николаев Николов

резюме на публикациите (BG/ENG)Хабилитационна справка, Списък с публикации по показател "B" , Списък с публикации по показател "Г" , Списък с цитати

Членове на научното жури:

 Проф. д-р Вилма Стоянова - ИМК - БАН, Рецензия BGENG

Проф. д-р Александър Караманов - ИФК - БАН, Рецензия BGENG

 Доц. д-р Яна Цветанова - ИМК - БАН, Становище BGENG

 Доц. д-р Екатерина Серафимова - ХТМУ - СофияСтановище BGENG

 Проф. д-р Томас Керестеджиян - ГИ - БАНСтановище BGENG

 Чл.кор. проф.  дгн Станислав Василев - ИМК - БАНСтановище BGENG

 Проф. д-р Владислав Костов- ИМК - БАНСтановище BGENG

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на научно направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 109, стр. 92 от 21.12.2021г. 

Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент" 

Професионално направление: 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на направление "Структурна кристалография и материалознание" в ИМК – БАН.

Дата на провеждане: 28 март 2022 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Мария Георгиева Георгиева  

Членове на научното жури:

 Доц. д-р Калина Алипиева - ИОХЦФ - БАН

 Проф. д-р Страхил Берков - ИБЕИ - БАН

 Доц. д-р Росица Титоренкова - ИМК - БАН

 Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

 Проф. д-р Вилма Петкова - ИМК - БАН

Статус: Приключил

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая № 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 83, стр. 85 от 05.10.2021г.

Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент" 

Професионално направление: 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01).

Дата на провеждане: 5 януари 2022 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Руси Иванов Русев  

Членове на научното жури:

 Доц. дхн  Диляна Панева - ИП - БАН

 Проф. д-р Ваня Куртева - ИОХЦФ - БАН

 Доц. д-р Луиза Терзийска - ИМК - БАН

 Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

 Проф. д-р Михаил Тарасов - ИМК - БАН

Приключили конкурси и процедури преди 2022г. (линк)
Нормативна уредба
  • Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Институт по минералогия и кристалография ,,Акад. Иван Костов'' - БАН
  • Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН
Образование
Начало
Профил на купувача
Scroll to Top