icon_imc
Институт по минералогия и кристалография
"Акад. Иван Костов"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Logo-BAS
История и мисия на ИМК-БАН
IMAGE001
20190425_130731

Институтът е създаден на 01.01.1984 г. под наименованието Институт по приложна минералогия. От 01.03.1995 г. е преобразуван в Централна лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК), която от 2005 г. носи името на бележития български минералог и кристалограф акад. Иван Костов. Експертите на Европейската научна фондация и Европейската федерация на академиите, провели международен одит на институтите в БАН през 2009г., дава на ЦЛМК оценка ААА за „Качество и продуктивност”, „Значимост: Социално-икономическо влияние” и „Перспективи”, след което с решение на V-тото Общо събрание на БАН от 01.07.2010 г. ЦЛМК е преименувана в Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ (ИМК).

И

МК е водещо звено в областта на минералогията и кристалографията с мултидисциплинарен научен екип и модерна изследователска инфраструктура. Наличието на специалисти по минералогия, кристалография, минерални суровини, химия и физика дава възможност за осъществяване на конкурентоспособни изследвания в широк спектър на природните науки и за решаване на разнообразни проблеми на природни, техногенни и експериментално моделирани минерални системи, както и за синтез и кристало-химична характеристика на нови перспективни материали. Учените от института членуват в национални и международни професионални съюзи и дружества, подпомагайки дейността им и допринасяйки за тяхното развитие. ИМК е основен инициатор за основаване на Българско кристалографско дружество, което чрез своите инициативи допринася много за повишаване на квалификацията на докторанти и млади учени от България и балканския регион в областта на кристалографията. ИМК работи съвместно с български и чуждестранни научни организации за осъществяване на научни и научно-приложни проекти. ИМК е търсен партньор при решаването на научно-приложни и технологични задачи, свързани с добива и ефективното използване на минерални ресурси, характеризиране на нови материали и различни продукти на фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.

Образователна дейност:

ИМК има програмна акредитация в професионално направление 4.4. Науки за земята Докторска програма : Минералогия и кристалография с оценка 9.79 валидна до 14.04.2020 г. За периода 2013- юли,2017 г общият брой на обучавани в звеното докторанти е 13. Успешно са защитили дисертации седем докторанта, а други двама са в процедура по защита.  Зачислените в този период са петима, като двама от тях продължават обучението си, двама са защитили в срок и един е отчислен с право на защита. ИМК предлага и провежда специализирани курсове към ЦО БАН по Инфрачервена спектроскопия; рентгеноструктурен анализ; термичен анализ; минерали- индикатори на магмени и метаморфни процеси и епитермални нискосулфидни находища на благородни метали. Специалисти от ИМК са канени като лектори и провеждат упражнения в Нов Български университет, СУ – специалност геохимия и МГУ „Св. И. Рилски“ на студенти бакалаври и магистри. ИМК участва в програма Студентски практики на МОН, която е финасирана от ОП НОИР.

Минерална колекция на ИМК-БАН
Начало
Администрация
Scroll to Top