Резюме и цели

Резюме на проекта:

Проектът цели установяване на природното ниво на съдържание на волфрама и неговите форми на присъствие в окислените руди, почвите, седиментите и водите и връзката между тях в района на волфрамовото находище Грънчарица (Западни Родопи); идентификация на фактори (природни и антропогенни), довеждащи до ремобилизация на волфрама във всеки от изследваните сегменти (руди, почви, седименти, води); идентификация и прогнозиране на възможните пътища на миграция на волфрама, условията за неговото пространствено преразпределение и  натрупване; фазова и химична характеристика на различните форми на присъствие на волфрама; екологични следствия от геохимичното поведение на волфрама.

Основните цели на изследването са:

– изясняване на основните геохимични и изотопни характеристики на първичните руди и тяхната промяна в зоната на окисление на находище Грънчарица;

– установяване на природното ниво на съдържание на волфрама и неговите форми на присъствие в окислените руди, почвите, седиментите и водите и връзката между тях;

– идентификация на фактори (природни и антропогенни), които биха могли да доведат до ремобилизация на волфрама във всеки от посочените сегменти (руди, почви, седименти, води).

– идентификация и прогнозиране на възможните пътища на миграция на волфрама, условията за неговото пространствено преразпределение, натрупване или отнасяне; значение на геохимичните бариери;

– фазова и химична характеристика на различни форми на присъствие на волфрама