Полеви изследвания – Галерия

  • Теренна работа през септември 2019 г. Геоложко опробване на води, почви и седименти при ниски води.
  • Теренна работа през април 2019 г. Геоложко опробване на води, почви и седименти при високи води